Landschapsplan Lingeoevers, Gorinchem

THEMA’S: NATURA 2000, CULTUURHISTORIE, ECOLOGIE, KADER, RAAMWERK ONTWIKKELINGEN
LOCATIE: LINGEOEVERS, GORINCHEM
IN OPDRACHT VAN: GEMEENTE GORINCHEM
PARTNERS: DAVID HABETS, ANNA FINK
PERIODE: 2020-2021
PRODUCT: LANDSCHAPSPLAN / OPENBARE RUIMTE – VISIE

Gorinchem groeit. Vlak boven de historische binnenstad liggen kansen voor nieuwe, binnenstedelijke ontwikkeling. De nieuwe identiteit bouwt voort op het industriële verleden: een oorspronkelijke, eigenstandige en ongepolijste plek in de stad. Maar anders dan nu opent het gebied zich naar buiten en verbindt het zich met de omgeving. Het gebied Arkelsedijk wordt getransformeerd tot een hoogwaardig stedelijk woongebied (geïnspireerd door het industriële verleden van het wereldbefaamde de Vries Robbé) waarbij nadrukkelijk verbinding wordt gezocht met de Linge. De Arkelsedijk wordt deels autovrij gemaakt en verbindt de nieuwe wijk als dijk park met de Lingewijk, zodat uitwisseling ontstaat en de Linge ook vanuit hier goed beleefbaar wordt. De Linge wordt kwalitatieve drager en nieuwe ecologische verbinding tussen het 60 jaar oude natuurgebied in het buitengebied en de Merwede.

Het landschapsplan vormt een kader voor de transformaties in de gebieden langs de oevers die gaan plaatsvinden. Deze transformatie zal gefaseerd in de tijd plaatsvinden en zo ook de planvorming. Het landschapsplan dient als onderligger voor de planvorming van de deelgebieden en zorgt voor continuïteit en waarborgt de kwaliteiten van de groene Linge.

De riviernatuur van de lommerrijke rivier de Linge en haar dijken met daarlangs het cultureel erfgoed van bedrijven van wereldfaam zoals de Vries Robbé en de suikerraffinaderij Hollandia vormen de kern van identiteit van het gebied: een plek waar de beleving van industrie en natuur elkaar versterken.